Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

18.6.2024

1 EUR EUR 24,765
1 PLN EUR 5,693
1 USD EUR 23,115


09.01.2009 - Informace pro zaměstnavatele

Od 1.1.2009 nabývá účinnosti nový zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Rozdělování zaměstnavatelů na malé a velké organizace již podle nového zákona ztrácí opodstatnění a pro obě skupiny se bude používat obecný pojem zaměstnavatel. Zaměstnavatel obstarává práce spojené s plněním úkolů v pojištění na vlastní náklady. V souvislosti se změnami v nemocenském pojištění vzniká zaměstnavateli povinnost, v souladu s §§ 192 - 194 zákoníku práce, poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy po dobu prvních 14 dnů dočasné pracovní nescopnosti. (Pozn. dočasná pracovní neschopnost je nový pojem pro dosud používanou pracovní neschopnost). Náhrada mzdy náleží i za dobu karantény. Náhrada mzdy se netýká ošetřovného (dříve OČR), peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, které od prního dne trvání vyplácí příslušná OSSZ. ...více


09.01.2009 - Sazby sociálního pojistného od 1. ledna 2009

 
  od 1.1.2009  v roce 2008
 zaměstnavatel 25 % 26 %
 zaměstnanec 6,5 % 8 %
 OSVČ důchodové pojištění - povinné 29,2 %  29,6 %
 OSVČ nemocenské pojištění - doobrovolné 1,4 % minimálně 56 Kč  4,4 %
 

Nový zákon o nemocenském pojištění v roce 2009

Od 1.ledna 2009 nabývá účinnosti nový zákon o nemocenském pojištění. Změna v nemocenském pojištění se mimo jiné týká účasti na nemocenském pojištění, výpočtu a výplaty dávek, stanovení sankcí či ošetřovného. Zásadní a podstanou změnou je, že prvních 14 dní pracovní neschopnosti bude zaměstnanci vyplácet zaměstnavatel náhradu mzdy....více


Změny na dani silniční od 1. ledna 2008

Novelou ustanovení § 6 odst. 6 zákona č.16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 01.01.2008 k zásadní změně podmínek pro snížení sazby daně. Snížení sazby daně není již vázáno na předpisy EHK OSN a směrnice EU podle úrovně limitů emisí škodlivin ve výfukových plynech, ale datumem první registrace vozidla. ...více


Cestovní náhrady

Přehled výše cestovních náhrad od roku 2005 do roku 2008...více


Odpisové skupiny

Přehled odpisových skupin od roku 1994 ...více


Minimální základ daně

Pro rok 2007 u fyzických osob činí minimální základ daně 120.800 Kč. V roce 2008 již nebudeme muset platit daň z příjmů fyzických osob z minimálního základu daně. 

Změny v platbě sociálního pojištění od 1. ledna 2008

Nejnižší záloha na pojistné na důchodové pojištění OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost v roce 2008 činí 1.596 Kč. Nejnižší pojistné na nemocenské pojištění OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost v roce 2008 činí 238 Kč. Nejnižší záloha na pojistné na důchodové pojištění OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v roce 2008 činí 639 Kč. Nejnižší pojistné na nemocenské pojištění OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v roce 2008 činí 95 Kč. ...více


Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2007

Pokyn D-317 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2007. 1) Průměrné ceny pohonných hmot v Kč/l včetně DPH uplatňované jejich rozhodujícími prodejci v České republice ve zdaňovacím období roku 2007 u jednotlivých druhů činily: ...více


Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. ledna 2008

S platností od 1.1.2008 dochází ke změně minimální měsíční zálohy na pojistné pro osoby samostatně výdělečně činné. Nová výše zálohy je rovna částce 1.456 (místo dosavadních 1.360 Kč).
Zálohu ve výši 1.456 Kč musí poprvé za leden 2008 (posledním dnem splatnosti je 8.2.2008) uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2008 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2006 platily v roce 2007 zálohy nižší než 1.456 Kč, s výjimkou těch, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ.