Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

26.5.2024

1 EUR EUR 24,730
1 PLN EUR 5,812
1 USD EUR 22,807


13.01.2011 - Změny pro zaměstnavatele v pojistném na sociální zabezpečení

V zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dochází od 1. 1. 2011 pro zaměstnavatele k následujícím změnám:Zaměstnavatelé si již nebudou odečítat od odváděného pojistného polovinu náhrady mzdy náležející za pracovní dny v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény s výjimkou zaměstnavatelů do 25 zaměstnanců účastných nemocenského pojištění (tzv. malí zaměstnavatelé), kteří se dobrovolně přihlásí do zvláštního režimu placení pojistného na sociální zabezpečení (vyšší sazba pojistného na nemocenské pojištění)....více


09.08.2010 - Změna organizace zpracování mezd - upozornění pro klienty

S ohledem na změnu organizace zpracování mezd, kdy podklady budou zpracovávány souhrnně za všechn klienty, je nutné, ze strany klientů, dodržovat termíny pro předání podkladů ke zpracování ke zpracování mezd. Pokud nebudou podklady předány v termínu stanoveném pro předání podkladů ke zpracování, nebudeme schopni zaručit zpracování a předání mezd v termínu určeném pro výplaty. Konkrétní termín v příslušném měsíci pro předání podkladů ke zpracování mezd najdete vždny na stránkách naší společnosti v sekci "klient servis". Všeobecně platí, že termín pro předání podkladů ke mzdám, je třetí den v měsíci následujícím po měsíci, kterého se zpracování mezd týká. V případě, že tento den bude den pracovního klidu nebo svátek, je termín následující první pracovní den.  

 

Všem našim klientům a obchodním partnerům přejeme příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce

V klient servise naleznete provozní dobu našich kanceláří v období Vánočních svátků 2010
 


09.02.2010 - Informace k průměrným cenám pohonných hmot pro podnikatele za rok 2009 a 2010

Zákon č. 2/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, zásadně změnil ustanovení v § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 tak, že došlo ke sjednocení možnosti použití „paušálních cen“ pohonných hmot, které doposud mohli uplatňovat podnikatelé na základě pokynů MF řady „D“ s tzv. vyhláškovými cenami pro zaměstnance, používající svoje vozidlo pro účely zaměstnavatele....více


15.01.2010 - Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. ledna 2010

S platností od 1.1.2010 dochází ke změně minimální měsíční zálohy na pojistné pro osoby samostatně výdělečně činné. Nová výše zálohy je rovna částce 1.601 Kč (místo dosavadních 1.590 Kč). Zálohu ve výši 1.601 Kč musí poprvé za leden 2010 (posledním dnem splatnosti je 9.2.2010) uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2010 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2008 platily v roce 2009 zálohy nižší než 1.601 Kč, s výjimkou těch, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. ...více


15.01.2010 - Slevy na pojistném pro zaměstnavatele jsou zrušeny

S účinností od 1. 8. 2009 byl novelizován zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen zákon o pojistném), který  stanovil možnost uplatnění slevy na pojistném zaměstnavatelem za zaměstnavatele. S účinností od 1. 1. 2010 se tyto slevy na pojistném ruší. Naposledy lze tedy uplatnit slevy za kalendářní měsíc prosinec 2009, tzn. do 20. ledna 2010.

PF 2014Všem našim klientům a obchodním partnerům přejeme příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce

08.12.2009 - Daňový kalendář pro rok 2010

Daňový kalendář se zákonnými lhůtami pro plnění daňových povinností v roce 2010 naleznete zde.

02.11.2009 - Zásadní změny v platebním styku

Novelou zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku se současně mění i platební podmínky pro úhrady daní, sociálního a zdravotního pojištění. S platností od 01.11.2009 platí, že za den úhrady daně je považován den, kdy bude platby daně připsána na účet správce daně, nikoli tedy jako doposud, kdy dnem platby byl den, kdy byla platba odepsána z účtu poplatníka. Stejná situace nastane od 01.01.2010 i u plateb sociálního a zdravotního pojištění. ...více


14.08.2009 - Prezident stvrdil zrušení knihy jízd pro malé a střední podnikatele

Prezident podepsal novelu zákona o správě daní a poplatků, která od ledna příštího roku zruší povinnost malých a středních podnikatelů s nejvýše třemi služebními vozy vést knihu jízd. Místo toho si budou moci odečítat za každé auto 5000 korun měsíčně.
Podnikatelé budou moci výhody paušálního odpočtu nákladů využít již v daňovém přiznání za letošní rok. Podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) budou moci podnikatelé poprvé využít tento paušál od 1. října letošního roku. Pokud ale služební auto nevyužívají výlučně k podnikání, budou si moci odečíst měsíčně nejvýše 4000 korun.

<< 1 ... 11 12 13 14 15 ... 16 >>