Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

29.11.2023

1 EUR EUR 24,260
1 PLN EUR 5,595
1 USD EUR 22,089


15.01.2009 - Náležitosti daňového dokladu

Stále častěji se setkáváme s daňovými doklady, které nemají náležitosti daňového dokladu pro uplatnění odpočtu DPH na vstupu. Daňovými doklady jsou zejména běžný daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, souhrnný daňový doklad, splátkový kalendář, opravný daňový doklad, daňový dobropis, daňový vrubopis, platební kalendář. ...více


12.01.2009 - Výpočet náhrady mzdy od 1. ledna 2009

Zde si můžete vypočítat náhradu mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti, kterou je povinnen zaměstnavatel uhrait za dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neshopnosti.  
Pozn. Počet hodin pracovní neschopnosti se uvádí od čtvtého dne!

12.01.2009 - Změny v platbě sociálního pojištění od 1. ledna 2009

Nejnižší záloha na pojistné na důchodové pojištění OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost v roce 2009 činí 1.720 Kč. Nejnižší záloha na pojistné na důchodové pojištění OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v roce 2009 činí 688 Kč. Přestože nemocenské pojištění OSVČ je od 1.1.2009 odděleno od povinnosti platit zálohy na důchodové pojištění, i nadále není OSVČ povinna platit zálohy na pojistné za kalendářní měsíce, v nichž po celý kalendářní měsíc měla nárok na výplatu nemocenského nebo peněžitou podporu v mateřství z nemocenského pojištění OSVČ. Za období nároku na výplatu nemocenskéhose přitom považuje též období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény), za které se nemocenské OSVČ nevyplácí. ...více


12.01.2009 - Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. ledna 2009

S platností od 1.1.2009 dochází ke změně minimální měsíční zálohy na pojistné pro osoby samostatně výdělečně činné. Nová výše zálohy je rovna částce 1.590 (místo dosavadních 1.456 Kč).
Zálohu ve výši 1.590 Kč musí poprvé za leden 2009 (posledním dnem splatnosti je 9.2.2008) uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2009 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2007 platily v roce 2008 zálohy nižší než 1.590 Kč, s výjimkou těch, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ.
Maximální vyměřovací základ OSVČ v roce bude činit 1.130.640 Kč a maximální záloha na pojistné je stanovena na 12.720
 

10.01.2009 - Změny cestovních náhrad pro zaměstnance od 1. ledna 2009

Vyhláškou č. 451/2008 Sb., ze dne 17.prosince 2008 se mění pro účely poskytování cestovních náhrad sazby základní náhrady za používání siklničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. ...více


09.01.2009 - Informace pro zaměstnavatele

Od 1.1.2009 nabývá účinnosti nový zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Rozdělování zaměstnavatelů na malé a velké organizace již podle nového zákona ztrácí opodstatnění a pro obě skupiny se bude používat obecný pojem zaměstnavatel. Zaměstnavatel obstarává práce spojené s plněním úkolů v pojištění na vlastní náklady. V souvislosti se změnami v nemocenském pojištění vzniká zaměstnavateli povinnost, v souladu s §§ 192 - 194 zákoníku práce, poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy po dobu prvních 14 dnů dočasné pracovní nescopnosti. (Pozn. dočasná pracovní neschopnost je nový pojem pro dosud používanou pracovní neschopnost). Náhrada mzdy náleží i za dobu karantény. Náhrada mzdy se netýká ošetřovného (dříve OČR), peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, které od prního dne trvání vyplácí příslušná OSSZ. ...více


09.01.2009 - Sazby sociálního pojistného od 1. ledna 2009

 
  od 1.1.2009  v roce 2008
 zaměstnavatel 25 % 26 %
 zaměstnanec 6,5 % 8 %
 OSVČ důchodové pojištění - povinné 29,2 %  29,6 %
 OSVČ nemocenské pojištění - doobrovolné 1,4 % minimálně 56 Kč  4,4 %
 

Nový zákon o nemocenském pojištění v roce 2009

Od 1.ledna 2009 nabývá účinnosti nový zákon o nemocenském pojištění. Změna v nemocenském pojištění se mimo jiné týká účasti na nemocenském pojištění, výpočtu a výplaty dávek, stanovení sankcí či ošetřovného. Zásadní a podstanou změnou je, že prvních 14 dní pracovní neschopnosti bude zaměstnanci vyplácet zaměstnavatel náhradu mzdy....více


Změny na dani silniční od 1. ledna 2008

Novelou ustanovení § 6 odst. 6 zákona č.16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 01.01.2008 k zásadní změně podmínek pro snížení sazby daně. Snížení sazby daně není již vázáno na předpisy EHK OSN a směrnice EU podle úrovně limitů emisí škodlivin ve výfukových plynech, ale datumem první registrace vozidla. ...více


Cestovní náhrady

Přehled výše cestovních náhrad od roku 2005 do roku 2008...více