Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

13.4.2024

1 EUR EUR 25,330
1 PLN EUR 5,946
1 USD EUR 23,782

09.01.2009 - Informace pro zaměstnavatele

Od 1.1.2009 nabývá účinnosti nový zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Rozdělování zaměstnavatelů na malé a velké organizace již podle nového zákona ztrácí opodstatnění a pro obě skupiny se bude používat obecný pojem zaměstnavatel. Zaměstnavatel obstarává práce spojené s plněním úkolů v pojištění na vlastní náklady.
V souvislosti se změnami v nemocenském pojištění vzniká zaměstnavateli povinnost, v souladu s §§ 192 - 194 zákoníku práce, poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy po dobu prvních 14 dnů dočasné pracovní nescopnosti. (Pozn. dočasná pracovní neschopnost je nový pojem pro dosud používanou pracovní neschopnost). Náhrada mzdy náleží i za dobu karantény. Náhrada mzdy se netýká ošetřovného (dříve OČR), peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, které od prního dne trvání vyplácí příslušná OSSZ.
Poskytování náhrady mzdy upravuje zákoník práce. Náhrada mzdy se poskytuje pouze za pracovní dny (směny) a jen po dobu, v níž trvá zaměstnání. Náhrada mzdy však nepřísluší za první tři pracovní dny (směny) trvání dočasné pracovní neschopnosti. Výše náhrady mzdy činí od čtvrtého dne 60% upraveného (redukovaného) průměrného výdělku. Náhrada mzdy nepodléhá zdanění a ani se z ní neplatí pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Pro zaměstnavatele je daňově uznatelným výdajem (nákladem). Od 15. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti náleží záměstnaci nemocenská, kterou vyplácí příslušná OSSZ.
Oprávnění zaměstnavatele:
- může s příslušnou OSSZ písemně dohodnout jinou lhůtu pro plnění oznamovacích povinností
- dát příslušné OSSZ podnět ke kontrole důvodnosti trvání dočasné pracovní neschopnosti, ošetřovného
- dát příslušné OSSZ, jde-li o jeho zaměstnance podnět ke kontrole dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
- požadovat od ošetřujícího lékaře informaci o místě pobytu zaměstnance v době dočasné pracovní neschopnosti
- požadovat od ošetřujícího lékaře informaci o rozsahu a době povolených vycházek
- provést kontrolu, zda se zaměstnanec v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti zdržuje v místě pobytu a dodržuje povolené vycházky
ZPĚT