Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

26.5.2024

1 EUR EUR 24,730
1 PLN EUR 5,812
1 USD EUR 22,807

19.03.2021 - Finanční podpory v nouzovém stavu z daňového hlediska

Zdroj: Česká daňová správa

Generální finanční ředitelství zaznamenalo množící se dotazy veřejnosti v souvislosti s obdrženými příjmy z titulu některých finančních podpor, jež jsou poskytovány fyzickým osobám v rámci nouzového stavu. Otázky se týkají zejména zdanění těchto příjmů a dále pak skutečnosti, zda jsou tyto příjmy započítávány do vlastního příjmu manžela/manželky ve smyslu ustanovení § 35ba odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“). Z důvodu správné aplikace zákona o daních z příjmů proto Generální finanční ředitelství k nejčastěji položeným dotazům sděluje následující.

K otázce zdanění některých níže uvedených finančních podpor

  • Jednorázový příspěvek důchodcům, tzv. rouškovné

Jde o jednorázový příspěvek poskytnutý důchodcům v roce 2020, tzv. rouškovné, ve výši 5 000 Kč, který dostal každý, komu nejpozději k 31. 11. 2020 vznikl nárok na starobní, invalidní, vdovský, vdovecký či sirotčí důchod. Poskytnutí příspěvku je upraveno v zákoně č. 469/2020 Sb., o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Tento příspěvek je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů a neuvádí se v daňovém přiznání.

  • Kompenzační bonus pro podnikatele

Pokud se jedná o tzv. „jarní“ a „podzimní“ kompenzační bonus pro podnikatele (dále jen „kompenzační bonus“) podle ustanovení § 1 zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 1 zákona č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV- 2, je tento kompenzační bonus definován jako daňový bonus na kompenzaci některých hospodářských následků v souvislosti s opatřeními orgánů státní správy k ochraně obyvatelstva.
Z pohledu zákona o daních z příjmů je příjem ve formě daňového bonusu příjmem osvobozeným od daně z příjmů fyzických osob podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. zj) zákona o daních z příjmů a neuvádí se v daňovém přiznání. (Poznámka: kompenzační bonus pro rok 2021 je vymezen zákonem č. 95/2021 Sb.)

  • „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ

Pokud se jedná o „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ, obsahuje zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů, v § 10 zvláštní ustanovení, podle kterého je příjem z dotace v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ v roce 2020 od daně z příjmů osvobozen (poznámka: pro zdaňovací období roku 2021 obsahuje takovéto zvláštní ustanovení § 16 zákona č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2). Jedná se tedy v tomto případě o příjem od daně osvobozený a do daňového přiznání se neuvádí.

  • Poskytnuté dotace fyzickým osobám z dotačních programů ke zmírnění negativních dopadů na podnikatelské subjekty v ČR spojených s vydanými usneseními vládami v souvislosti s pandemií COVID-19, jako jsou např. COVID - BUS, COVID - NÁJEMNÉ, COVID - GASTRO, COVID - UBYTOVÁNÍ, COVID - SPORT, COVID - KULTURA, aj. (dále také „Dotace v souvislosti s COVID-19“) .

Shora uvedené Dotace v souvislosti s COVID-19 mají charakter neinvestiční finanční podpory (jedná se v podstatě o provozní dotace), proto nelze tyto příjmy od daně z příjmů osvobodit podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. u) zákona o daních z příjmů. Z tohoto ustanovení totiž vyplývá, že od daně se osvobozuje dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, kraje, státního fondu, Národního fondu, regionální rady regionu soudržnosti, podpora z Vinařského fondu, z přiděleného grantu nebo příspěvek ze státního rozpočtu, který je výdajem státního rozpočtu podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla anebo dotace, grant a příspěvek z prostředků Evropské unie, na pořízení hmotného majetku, na jeho technické zhodnocení nebo na odstranění následků živelní pohromy, s výjimkou dotace a příspěvku, které jsou účtovány do příjmů nebo výnosů podle zákona upravujícího účetnictví.

Z výše uvedeného je patrné, že pokud dotaci přijímá fyzická osoba, daňově se osvobozuje příjem z titulu této dotace za předpokladu, že má dotace investiční povahu (je určena na pořízení hmotného majetku, technické zhodnocení majetku) nebo je určena na odstranění následků živelní pohromy.

Dotace, které mají provozní povahu – s výjimkou dotací určených na odstranění následků živelních pohrom – od daně z příjmů osvobozeny nejsou a podléhají zdanění. Pokud se jedná o příjem související s podnikáním fyzické osoby, spadá tento příjem do příjmů podle § 7 zákona o daních z příjmů (Příjmy ze samostatné činnosti). Současně ale bude moci tato fyzická osoba uplatnit jako daňově účinný prokazatelně vynaložený výdaj krytý touto dotací, který není z daňových výdajů vyloučen. [Pro úplnost uvádíme, že kdyby byl příjem dotace osvobozen od daně, potom by s ní související výdaje nebyly daňově účinným výdajem, jak stanoví § 25 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů]. Pokud poplatník uplatňuje výdaje procentem z příjmů podle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů, pak přijatou provozní dotaci zahrne do zdanitelných příjmů a uplatní si jako výdaje pro jeho činnost příslušné procento z příjmů.

  • Dotace z programu Antivirus poskytnutá OSVČ se zaměstnanci

Jedná se o příspěvek z programu Antivirus, který je realizován na základě ustanovení § 120 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a na jeho realizaci se vztahují stejná obecná pravidla jako na jiné nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Tento příspěvek je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů a do daňového přiznání se neuvádí. V této souvislosti je třeba doplnit, že výdaje související s osvobozeným příjmem nejsou daňově účinným výdajem podle § 25 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů.

K otázce započítání příjmů z výše uvedených podpor do vlastního příjmu manžela/manželky

Pro uplatnění slevy na manžela/manželku podle ustanovení § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů je jednou z podmínek nároku skutečnost, že vlastní příjmy manžela/manželky nepřesáhly roční hranici 68 000 Kč. Zákon o daních z příjmů ve zmíněném ustanovení taxativně vymezuje příjmy, které se do vlastního příjmu manžela/manželky nezapočítávají. Finanční podpory, jako jsou Kompenzační bonus, „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ, Dotace v souvislosti s COVID-19, Antivirus pro OSVČ se zaměstnanci, však mezi těmito nezapočitatelnými příjmy uvedeny nejsou. Z toho je tedy zřejmé, že jsou tyto příjmy započitatelné do vlastního příjmu manžela/manželky pro uplatnění této slevy.
Jednorázový příspěvek důchodcům, tzv. rouškovné, se do vlastního příjmu manžela/manželky nezahrnuje, neboť v ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 469/2020 Sb., o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno: „Zjišťuje-li se pro účely jiných právních předpisů výše příjmu, k příspěvku se nepřihlíží.“

Souhrnný přehled daňových aspektů

Shora uvedený text lze shrnout do následující tabulky:

Obdržený příjem Jedná se o příjem zdanitelný Započítává se do vlastního
příjmu manžela/manželky
Jednorázový příspěvek důchodcům  Ne Ne
Kompenzační bonus Ne Ano
Ošetřovné pro OSVČ Ne Ano
Provozní dotace v souvislosti s COVID - 19 Ano Ano
Antivirus pro OSVČ se zaměstnanci Ne Ano

 

ZPĚT