Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

16.7.2024

1 EUR EUR 25,425
1 PLN EUR 5,982
1 USD EUR 23,314

01.03.2016 - Spolky a novela zákona o účetnictví

Spolky a novela zákona o účetnictví platná od 01.01.2016

1. Kategorie účetních jednotek.

Zákonem č.221/2015 Sb. byl novelizován zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen zákon). Zákon v § 1 odst. 2 písm. a) uvádí, že se tento zákon vztahuje, mimo jiné, na účetní jednotky, kterými jsou právnické osoby mající sídlo na území České republiky. Spolky a pobočné spolky (dále jen spolky) jsou právnickými osobami, které se zapisují do veřejného (spolkového) rejstříku.
Zákon nově zavádí od 01.01.2016 tzv. kategorizaci účetních jednotek. Kategorie účetních jednotek jsou velice důležité pro rozsah vedení účetnictví, rozsah sestavení a zveřejnění roční účetní závěrky. Od 01.01.2016 jsou spolky povinny zveřejňovat roční účetní závěrku a to zpětně od roku 2014 (viz dále).

Jednotlivé kategorie účetních jednotek podle § 1b zákona:

účetní jednotky nepřekračuje dva ze tří ukazatelů
netto aktiva
celkem do
roční úhrn čistého obratu do průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců do
mikro účetní jednotka 9 000 000 18 000 000 10
malá účetní jednotka 100 000 000 200 000 000 50
střední účetní jednotka 500 000 000 1 000 000 000 250
velká účetní jednotka      


Velkou účetní jednotkou, se stane střední účetní jednotka, pokud překročí dva ze tří ukazatelů pro střední účetní jednotku. Velkou účetní jednotkou je vždy subjekt veřejného zájmu (§1a zákona) a vybrané účetní jednotky (netýká se spolků).
Netto aktivy celkem se rozumí úhrn aktiv zjištěný z rozvahy. Ročním úhrnem čistého obratu se rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy, dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená 12. Průměrným počtem zaměstnanců se rozumí průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců podle metodiky Českého statistického úřadu.

2. Rozsah vedení účetnictví

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka byla sestavena na jeho základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky tak, aby na jejím základě mohla osoba, která tyto informace využívá, činit ekonomická rozhodnutí.
Pro spolky platí, že pokud nejsou plátci daně z přidané hodnoty, jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 mil. Kč a hodnota jejich majetku nepřesáhne 3 mil. Kč, mohou vést jednoduché účetnictví podle Vyhlášky č. 235/2015 Sb. Pokud spolek účtuje v jednoduchém účetnictví, nevztahuje se na něho kategorizace účetních jednotek podle §1b a další vybraná ustanovení zákona.
Pokud spolek nesplní podmínky pro vedení jednoduchého účetnictví podle předchozího odstavce, vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Spolek se může dobrovolně rozhodnout pro vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu přesto, že splňuje podmínky pro vedení jednoduchého účetnictví. Pro vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu však musí spolek splnit podmínky, že je malou nebo mikro účetní jednotkou a nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
Pokud spolek nesplní podmínky pro vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle předchozího odstavce, je povinen vést účetnictví v plném rozsahu. Spolek se může dobrovolně rozhodnout pro vedení účetnictví v plném rozsahu přesto, že splňuje podmínky pro vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu nebo i vedení jednoduchého účetnictví.
Spolky, pokud neúčtují v jednoduchém účetnictví, účtují podle Vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.

3. Účetní závěrka

Spolky účtující v jednoduchém účetnictví sestavují přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích (dále jen „přehled“). Přehled sestaví spolek nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období.
Spolky účtující v podvojném účetnictví sestavují účetní závěrku, která je nedílný celek a tvoří ji rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztráty a příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Účetní závěrku sestavují spolky v plném nebo zkráceném rozsahu. Nestanoví-li zákon jinak, ve zkráceném rozsahu mohou sestavit účetní závěrku spolky, které nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
Prováděcí právní předpis, jímž je Vyhláška č. 504//2002 Sb., stanoví pro jednotlivé skupiny účetních jednotek podle kategorií účetních jednotek rozsah a způsob sestavení účetní závěrky v plném rozsahu nebo ve zkráceném rozsahu a rozsah a způsob vysvětlujících a doplňujících informací, které jsou účetní jednotky povinny uvádět v příloze v účetní závěrce.

Rozsah sestavení roční účetní závěrky pro spolky účtující v podvojném účetnictví

účetní jednotky rozvaha výkaz zisku a ztráty příloha k účetní závěrce výroční zpráva
mikro účetní jednotka ano ano ano jen když je
povinný audit
malá účetní jednotka ano ano ano jen když je
povinný audit
střední účetní jednotka ano ano ano ano
velká účetní jednotka ano ano ano ano


Spolky sestavují účetní závěrku k rozvahovému dni, kterým je den, kdy uzavírají účetní knihy. Řádnou účetní závěrku sestavují spolky k poslednímu dni účetního období a v ostatních případech sestavují mimořádnou účetní závěrku.

4. Ověřování účetní závěrky auditorem

účetní jednotky splňuje kriterium
pokud to stanoví jiný právní předpis překročí dva ukazatele ze tří dle § 20 zákona o účetnictví 1) vždy
mikro účetní jednotka ano    
malá účetní jednotka ano ano  
střední účetní jednotka     ano
velká účetní jednotka     ano
1) Ukazatele pro vznik povinnosti ověřovat účetní závěrku auditorem
aktiva celkem 40 mil. Kč
roční úhrn čistého obratu 80 mil. Kč
průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50


5. Způsoby zveřejňování roční účetní závěrky

Spolky, protože jsou právnickými osobami a zapisují se do spolkového rejstříku, jsou povinny zveřejňovat roční účetní závěrku, pokud účtují v podvojném účetnictví, nebo přehled o majetku a závazcích, pokud účtují v jednoduchém účetnictví) a výroční zprávu, vyžaduje-li její vyhotovení zákon nebo zvláštní právní předpis. Spolky zveřejňují účetní závěrku v rozsahu, v jakém jimi byla sestavena (§ 18 odst. 4) a v případě spolků, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, v rozsahu a znění, ve kterém byla ověřena auditorem.
Spolky zveřejní účetní závěrku i výroční zprávu (pokud ji sestavují) po jejich schválení do 30 dnů (pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak), nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy schváleny, jejich uložením do sbírky listin.

Rozsah zveřejnění roční účetní závěrky pro spolky

účetní jednotky rozvaha výkaz zisku a ztráty příloha k účetní závěrce výroční zpráva
mikro účetní jednotka ano jen když je
povinný audit
ano jen když ji
sestavují
malá účetní jednotka ano jen když je
povinný audit
ano jen když ji
sestavují
střední účetní jednotka ano ano ano ano
velká účetní jednotka ano ano ano ano

 

  přehled o majetku a závazcích  přehled o příjmech a výdajích 
spolky vedoucí jednoduché účetnictví ano ne


Z výše uvedeného vyplývá, že od 01.01.2016 vzniká spolkům povinnost zveřejňovat roční účetní závěrku ve sbírce listin (§21a zákona). Přechodná ustanovení stanovují pro spolky povinnost pro spolky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zveřejnit účetní závěrku za účetní období, které započalo v roce 2014, jejich uložením do sbírky listin nejpozději do 31. března 2016. Spolky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, jsou povinny zveřejnit účetní závěrku za účetní období, které započalo v roce 2015, jejich uložením do sbírky listin nejpozději do 30. listopadu 2017.

ZPĚT