Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

16.7.2024

1 EUR EUR 25,425
1 PLN EUR 5,982
1 USD EUR 23,314

01.01.2023 - Silniční daň 2023 a základní kategorie vozidel

Nově od 1. ledna 2023 není potřeba platit silniční daň za užívání osobních automobilů, autobusů a nákladních aut (do 12 tun) za účelem podnikání. Jedná se o velkou změnu, která se poprvé promítne do daňového přiznání silniční daně podávaného k 31. lednu 2023.

Základní kategorie vozidel

Příloha zákona č. 56/2001 Sb. vymezuje 7 základních kategorií vozidel.

Kategorie vozidel

Označení Popis kategorie
L* Motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly.
M** Motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob.
N** Motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů.
O** Přípojná vozidla.
S* Pracovní stroje.
T* Traktory zemědělské nebo lesnické.
R* Ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií.

*   Kategorie L, T, S, R a OT jsou nad rámec evropského značení přidány českými předpisy.
** Kategorie M, N, O včetně podkategorií a kategorie terénních vozidel MG a NG jsou shodně definovány v evropské směrnici 2007/46/ES.

Kategorie L

Kategorie vozidel L se člení na:

Mopedy

 • Dvoukolové mopedy (LA) jsou dvoukolová vozidla s objemem válců motoru nepřesahujícím 50 cm³ v případě spalovacího motoru a s maximální konstrukční rychlostí nepřesahující 45 km/h při jakémkoli druhu pohonu.
 • Tříkolové mopedy (LB) jsou tříkolová vozidla s jakýmkoli uspořádáním kol, s objemem válců motoru nepřesahujícím 50 cm³ v případě spalovacího motoru a s maximální konstrukční rychlostí nepřesahující 45 km/h při jakémkoli druhu pohonu.
 • Lehké čtyřkolky (LB), jejichž hmotnost v nenaloženém stavu je menší než 350 kg, do čehož se nezapočítává hmotnost baterií v případě elektrických vozidel, dále, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřesahuje 45 km/h a jejichž zdvihový objem motoru nepřesahuje 50 cm³ u zážehových motorů nebo pro jiné druhy motorů maximální čistý výkon nepřesahuje 4 kW.

Motocykly

 • Motocykly jsou dvoukolová vozidla (LC) s objemem válců motoru přesahujícím 50 cm³ v případě spalovacího motoru, nebo s maximální konstrukční rychlostí přesahující 45 km/h při jakémkoli druhu pohonu.
 • Motocykly s postranním vozíkem (LD) jsou vozidla s třemi koly uspořádanými nesouměrně vzhledem k střední podélné rovině, s objemem válců motoru přesahujícím 50 cm³ v případě spalovacího motoru, nebo s maximální konstrukční rychlostí přesahující 45 km/h při jakémkoli druhu pohonu.

Motorové tříkolky

 • Motorové tříkolky (LE) jsou vozidla s třemi koly uspořádanými souměrně vzhledem ke střední podélné rovině s objemem válců motoru přesahujícím 50 cm³ v případě spalovacího motoru, nebo s maximální konstrukční rychlostí přesahující 45 km/h při jakémkoli druhu pohonu.
 • Čtyřkolky (LE) jiné než lehké tříkolky, jejichž hmotnost v nenaloženém stavu nepřesahuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě nákladů, do čehož se nezapočítává hmotnost baterií v případě elektrických vozidel a dále, u nichž maximální čistý výkon motoru nepřesahuje 15 kW.

Motokolo

Motokolo (LM), jízdní kolo s trvale zabudovaným motorem s objemem válců motoru nepřesahujícím 50 cm³ v případě spalovacího motoru a s maximální konstrukční rychlostí nepřesahující 25 km/h při jakémkoli druhu pohonu.

Vozidla zařazená podle EHK - OSN v kategorií L1 a L2 s maximální konstrukční rychlostí 50 km/h se považují za mopedy, vozidla kategorií L3 a L4 se považují za motocykly a vozidla kategorie L5 se považují za motorové tříkolky.

Kategorie M

Kategorie vozidel M se člení na:

 • M1 - vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla.
 • M2 - vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 000 kg.
 • M3 - vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 5 000 kg.

Víceúčelové vozidlo je vozidlo typem karoserie určené k přepravě osob a nákladu v jediném oddělení vozidla. Rozdělení vozidel podle typu karoserie a podmínky pro zařazení víceúčelového vozidla do kategorie vozidel M1 nebo N1 stanoví prováděcí právní předpis.

Při rozhodování o zařazení vozidla do kategorie M a N se považuje za místo k přepravě osob místo pro osobu sedící, ležící, stojící nebo místo s trvalými úchyty ukotvení sedadla, přičemž není rozhodující, zda sedadlo na tomto místě je nebo není umístěno.

Kategorie N

Kategorie vozidel N se člení na:

 • N1 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg.
 • N2 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, avšak nepřevyšuje 12 000 kg.
 • N3 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg.

Terénní vozidlo je motorové vozidlo se zvýšenou průjezdností, které patří do vozidel kategorie M nebo N a splňuje další technické podmínky stanovené prováděcím právním předpisem. Terénní vozidlo příslušné kategorie se označuje doplňkovým písmenem G ke kategorii M nebo N, například M1G, N3G.

Kategorie O

Kategorie vozidel O se člení na:

 • O1 - přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.
 • O2 - přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 750 kg, ale nepřevyšuje 3 500 kg.
 • O3 - přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 10 000 kg.
 • O4 - přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 10 000 kg.
 • OT1 - přípojná vozidla traktoru, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 1 500 kg.
 • OT2 - přípojná vozidla traktoru, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 1 500 kg, ale nepřevyšuje 3 500 kg.
 • OT3 - přípojná vozidla traktoru, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 6 000 kg.
 • OT4 - přípojná vozidla traktoru, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 6 000 kg.

Kategorie S

Kategorie vozidel S se člení na:

 • Ss - pracovní stroj samojízdný je zvláštní vozidlo s vlastním zdrojem pohonu, konstrukčně a svým vybavením určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Pracovní stroj samojízdný není určený zpravidla pro přepravní činnost.
 • Sp - pracovní stroj přípojný je zvláštní vozidlo bez vlastního zdroje pohonu, konstrukčně a svým vybavením určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Pracovní stroj přípojný se připojuje k tažnému motorovému vozidlo, které je přizpůsobené pro jeho připojení. Pracovní stroj přípojný není určený zpravidla pro přepravní činnost. Pracovní stroje přípojné se dělí:
  • Sp1 pracovní stroj přípojný s největší technicky přípustnou hmotností nepřevyšující 3 000 kg.
  • Sp2 pracovní stroj přípojný s technicky přípustnou hmotností převyšující 3 000 kg, avšak nepřevyšující 6 000 kg.
  • Sp3 pracovní stroj s technicky přípustnou hmotností převyšující 6 000 kg.

Kategorie T

Pro kategorii T, traktory zemědělské nebo lesnické, zákon neuvádí podrobnější rozlišení. Vyhláška č. 341/2002 Sb. zmiňuje kolové i pásové traktory, přesně příloha 18 vyhlášky 341/2002 Sb. člení kolové traktory do podrobnějších kategorií.

Motorová vozidla vybavená koly nebo pásy, jejichž hlavní funkcí je tažná síla a která jsou zvláště konstruována pro tažení, tlačení, nesení nebo pohon určitého nářadí, strojů nebo přípojných vozidel, určených pro užití zejména v zemědělství nebo lesnictví. Mohou být vybavena pro přepravu nákladu a osob.

Kolové traktory se dále dělí:

 • Kategorie T1 - traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h, s nejméně jednou a s minimálním rozchodem větším než 1 150 mm, s nenaloženou hmotností v provozním stavu větší než 600 kg a se světlou výškou nad vozovkou menší než 1 000 mm.
  Do doby přijetí všech jednotlivých směrnic podle přílohy II směrnice 2003/37/ES lze do kategorie T1 řadit i traktory s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 40 km/h, pokud budou splněny požadavky podle bodu 15 přílohy č. 3 k této vyhlášce.
 • Kategorie T2 traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h, s minimálním rozchodem menším než 1 150 mm, s nenaloženou hmotností v provozním stavu větší než 600 kg a se světlou výškou nad vozovkou menší než 600 mm. Pokud je však výška těžiště traktoru podle ČSN ISO 789-6 (30 0446), měřeno vůči vozovce, dělená střední hodnotou minimálního rozchodu všech náprav větší než 0,90, je maximální konstrukční rychlost omezena na 30 km/h.
 • Kategorie T3 traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h, a s nenaloženou hmotností v provozním stavu menší než 600 kg.
 • Kategorie T4 ostatní traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h, (podle definice uvedené dále).
  • T4.1 traktory s vysokou světlou výškou - Traktory konstruované pro práci s vysokými plodinami, např. s vínem. Jejich znakem je zvýšený podvozek nebo jeho část, což traktoru umožňuje pojíždět souběžně s plodinou s levými a pravými koly na každé straně jedné řady nebo více řad plodiny. Tyto traktory jsou určeny k nesení nebo k pohonu nářadí, které může být montováno na předku, mezi nápravami, na zádi nebo na nákladové plošině. Pokud je traktor v pracovní poloze, je jeho světlá výška kolmá na řady plodiny vyšší než 1 000 mm. Pokud je výška těžiště traktoru podle ČSN ISO 789-6 (30 0446), měřeno vůči zemi při užití normálně montovaných pneumatik, dělená střední hodnotou minimálního rozchodu všech náprav větší než 0,90 nesmí maximální konstrukční rychlost překročit 30 km/h.
  • T4.2 zvláště široké traktory - Traktory, charakteristické svými velkými rozměry, přednostně určené k práci na velkých zemědělských plochách.

Kategorie R

Zákon neobsahuje bližší rozdělení ani příklady vozidel spadajících do kategorie R. Některé příklady druhů vozidel jsou uvedeny v příloze 18 vyhlášky č. 341/2002 Sb. Podle obecné definice by do ní měla spadat zejména všechna nemotorová vozidla, která nejsou přípojnými vozidly:

 • jízdní kola (včetně koloběžek, tandemů, šlapacích čtyřkolek, odrážedel atd.);
 • ruční vozíky nebo jiná vozidla tlačená nebo tažená pěšky jdoucí osobou, například pracovní stroje;
 • vozík pro invalidy s ručním nebo motorickým pohonem o šířce a délce nepřesahující 1 metr, konstrukční rychlosti nejvýše 6 km/h a maximální přípustné hmotnosti nejvýše 450 kg;
 • potahová vozidla (kolová i saně);
 • pásová motorová vozidla pro přepravu osob nebo nákladu (např. sněžná rolba a sněžný skútr).

Kody druhu karosesie
BA - nákladní automobil
BB - Skříňový automobil
BC - Tahač návěsů
BD - Silniční tahač

 


 


 

ZPĚT