Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

16.7.2024

1 EUR EUR 25,425
1 PLN EUR 5,982
1 USD EUR 23,314

01.03.2013 - Náležitosti daňových dokladů

Novela zákona o dani z přidané hodnoty přinesla i změny v daňových dokladech. Zákon rozlišuje daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, zvláštní daňové doklady (splátkový kalendář, platební kalendář, souhrnný daňový doklad a doklad o použití) a daňové doklady při dovozu a vývozu zboží. Více informaci k daňovým dokladům v platném znění zákona o dani z přidané hodnoty naleznete zde.

Náležitosti vybraných daňových dokladů 

náplň daňový doklad zjedno- dušený daňový doklad splátkový kalendář platební kalendář
ustanovení zákona o DPH §29 §30a §31 §31a
označení osoby, která uskutečňuje plnění ano ano ano ano
daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění ano ano ano ano
označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje ano ne ano ano
daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje ano ne ano ano
evidenční číslo daňového dokladu ano ano ano ano
rozsah a předmět plnění ano ano ano ano
den vystavení daňového dokladu ano ano ano ano
den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty ano ano ano ne
jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně ano ne ano ano
základ daně ano ne ano ano
sazbu daně ano ano ano ano
výši daně tato daň se uvádí v české měně ano ne ano ano
tvoří součást nájemní smlouvy - §31 písm. b) ne ne ano ne
úplata je poskytována před uskutečněněním zdanitelného plnění ne ne ne ano
rozpis plateb na předem stanovené období ne ne ne ano

 

 Zjednodušený daňový doklad lze vystavit, pokud celková částka za plnění na daňovém dokladu není vyšší než 10 000 Kč. Daňový doklad nelze vystavit jako zjednodušený daňový doklad v případě:
dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně,
zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku,
uskutečnění plnění, u něhož je povinna přiznat daň osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje, nebo
prodeje zboží, které je předmětem spotřební daně z tabákových výrobků, za jiné než pevné ceny pro konečného spotřebitele.
 Splátkový kalendář je daňovým dokladem, pokud obsahuje náležitosti daňového dokladu a tvoří součást nájemní smlouvy nebo smlouvy o nájmu podniku nebo je na něj v těchto smlouvách výslovně odkazováno.
 Platební kalendář je daňovým dokladem, pokud obsahuje náležitosti daňového dokladu; osoba, pro niž je uskutečňováno zdanitelné plnění, poskytuje úplatu před uskutečněním zdanitelného plnění a je na něm uveden rozpis plateb na předem stanovené období. Platební kalendář nemusí obsahovat den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty.

ZPĚT