Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

24.2.2024

1 EUR EUR 25,350
1 PLN EUR 5,883
1 USD EUR 23,394

05.08.2009 - Slevy na pojistném pro zaměstnavatele

S účinností od 1. 8. 2009 je novelizován zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen zákon o pojistném), který v novém § 21a stanoví možnost uplatnění slevy na pojistném zaměstnavatelem, a to za každého zaměstnance:
Ü
který je účasten nemocenského pojištění
Ü
který má vyměřovací základ nižší než 1,15 násobek průměrné 
  mzdy zaokrouhlený na celé stokoruny směrem nahoru – pro 
  rok 2009 se jedná o vyměřovací základ nižší než 27 100 Kč
Ü
jehož zaměstnání trvalo po celý kalendářní měsíc
Ü
jehož zaměstnání mělo trvat déle než 3 kalendářní měsíce 
Ü
který nevykonává zaměstnání malého rozsahu (i když je z titulu 
  tohoto  zaměstnání účasten nemocenského pojištění)

Sleva na pojistném nenáleží od kalendářního měsíce, v němž:
Ü
byla doručena výpověď z pracovního poměru, nebo dohody 
  o pracovní činnosti zaměstnanci, nebo zaměstnavateli
Ü byla uzavřena dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
  o rozvázání pracovního poměru, nebo zrušení dohody o pracovní
  činnosti
Ü byl zaměstnavatel, nebo zaměstnanec vyrozuměn o zrušení 
  pracovního poměru ve zkušební době
 
Sleva na pojistném:
Ü
náleží za kalendářní měsíc
Ü činí 3,3 % rozdílu mezi 1,15 násobkem průměrné mzdy zaokrou-
  hleným na celé stokoruny směrem nahoru a vyměřovacím zákla-
  dem zaměstnance
Ü se poskytuje do maximální výše 25 % vyměřovacího základu 
  zaměstnance
Ü se zaokrouhluje za jednotlivé zaměstnance na celé koruny 
  směrem nahoru
Sleva na pojistném náleží poprvé za kalendářní měsíc srpen 2009 na období do konce roku 2010 a naposledy tedy náleží za prosinec 2010. Zákonem, kterým je novelizován zákon o pojistném, se dále stanoví, že za kalendářní měsíc nabytí účinnosti tohoto zákona náleží zaměstnavatelům mimořádná sleva na pojistném, která se stanoví jako součet úhrnu slev na pojistném za jednotlivé kalendářní měsíce roku 2009 přede dnem účinnosti tohoto zákona (tedy za měsíce leden až červenec 2009).
V souvislosti se zavedením slevy na pojistném podle ustanovení § 21a zákona o pojistném je také novelizován zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v tom, že se § 6 doplňuje tak, aby bylo jednoznačně vyjádřeno, že slevy na pojistném včetně mimořádné slevy na pojistném se týkají pouze zaměstnavatelů a nikoliv zaměstnanců. Základem daně u zaměstnanců zůstává nadále superhrubá mzda a k hrubé mzdě zaměstnance se připočte pojistné, které platí za zaměstnance zaměstnavatel, nesnížené o slevy na pojistném. Slevy na pojistném tedy nemají žádný dopad na stanovení superhrubé mzdy jako základu pro daň z příjmu.
Více informací najdete zde.
ZPĚT