Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

23.2.2024

1 EUR EUR 25,350
1 PLN EUR 5,883
1 USD EUR 23,394

15.01.2009 - Náležitosti daňového dokladu

Stále častěji se setkáváme s daňovými doklady, které nemají náležitosti daňového dokladu pro uplatnění odpočtu DPH na vstupu. Daňovými doklady jsou zejména běžný daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, souhrnný daňový doklad, splátkový kalendář, opravný daňový doklad, daňový dobropis, daňový vrubopis, platební kalendář.
 
Běžný daňový doklad musí obsahovat
§28 odst.2 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidanéc hodnoty
a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění,
b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění,
c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,
d) daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem,
e) evidenční číslo daňového dokladu,
f) rozsah a předmět plnění,
g) datum vystavení daňového dokladu,
h) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu,
i) jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
j) základ daně,
k) základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona,
l) výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře. 
 
Zjednodušený daňový doklad musí obsahovat 
§28 odst.4 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
c) evidenční číslo daňového dokladu,
d) rozsah a předmět zdanitelného plnění,
e) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, podle toho, který den nastane dříve,
f) základní nebo sníženou sazbu daně,
g) částku, kterou plátce získal nebo má získat za uskutečňované zdanitelného plnění celkem.
Zjednodušený daňový doklad je možno vystavit jen za zdanitelná plnění v ceně obsahující daň celkem nejvýše 10 000 Kč. Zjednodušený daňový doklad nelze vystavit v případě prodeje zboží, které je předmětem spotřební daně z lihu a tabákových výrobků, za jiné než pevné ceny pro konečného spotřebitele.
 

 

ZPĚT