Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

26.5.2024

1 EUR EUR 24,730
1 PLN EUR 5,812
1 USD EUR 22,807

Veřejně prospěšný poplatník

Veřejně prospěšným poplatníkem pro účely zákona o daních z příjmů je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem a stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním.


Veřejně prospěšným poplatníkem není

 • obchodní korporace,
 • Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář,
 • profesní komora nebo poplatník založený za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů, u nichž nejsou členské příspěvky osvobozeny od daně, s výjimkou organizace zaměstnavatelů,
 • zdravotní pojišťovna,
 • společenství vlastníků jednotek,
 • rodinná fundace, kterou se rozumí nadace nebo nadační fond, které dle svého zakladatelského jednání slouží k podpoře zakladatele nebo osob blízkých zakladateli nebo jejíž činnost směřuje k podpoře osob blízkých zakladateli.


U veřejně prospěšného poplatníka je předmětem daně vždy příjem

 • z reklamy,
 • z členského příspěvku,
 • v podobě úroku,
 • z nájemného s výjimkou nájmu státního majetku.


U veřejně prospěšného poplatníka není předmětem daně

 • příjem z nepodnikatelské činnosti za podmínky, že výdaje vynaložené podle zákona o daních z příjmů v souvislosti s prováděním této činnosti jsou vyšší,
 • dotace, příspěvek, podpora nebo jiná obdobná plnění z veřejných rozpočtů,
 • podpora od Vinařského fondu,
 • výnos daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění, které plynou obci nebo kraji,
 • úplata, která je příjmem státního rozpočtu na převod nebo užívání státního majetku mezi organizačními složkami státu a státními organizacemi,
 • úplata, která je příjmem státního rozpočtu za nájem a prodej státního majetku,
 • příjmy z bezúplatného nabytí věci podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.
   

Veřejně prospěšný poplatník s výjimkou obce, kraje, poskytovatele zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby a profesní komory a poplatníka založeného za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů, kteří nejsou organizací zaměstnavatelů, může základ daně zjištěný podle § 20 odst. 1 snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, použije-li prostředky získané touto úsporou na dani v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) prováděných nepodnikatelských činností. V případě, že 30% snížení činí méně ne 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně. Veřejná vysoká škola, obecně prospěšná společnost nebo ústav, které jsou soukromou vysokou školou podle zákona upravujícího vysoké školy, a veřejná výzkumná instituce mohou základ daně zjištěný podle § 20 odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 3 000 000 Kč, použijí-li prostředky získané touto úsporou na dani v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) na vzdělávání, vědecké, výzkumné, vývojové nebo umělecké činnosti a v případě, že 30% snížení činí méně než 1 000 000 Kč, mohou odečíst částku ve výši 1 000 000 Kč, maximálně však do výše základu daně.

V případě porušení podmínek uvedených výše se výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle § 23 odst. 2 zvyšuje o částku, o kterou byl snížen základ daně podle § 20 odst. 7, a to ve výši, která odpovídá poměru nevyčerpané úspory na dani, a to v tom zdaňovacím období, nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém došlo k porušení podmínek pro použití úspory na dani nebo k ukončení činnosti.

Veřejně prospěšný poplatník nemá povinnost podat daňové přiznání, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a nemá povinnost zvýšit výsledek hospodaření o částku, o kterou byl snížen základ daně podle § 20 odst. 7, a to ve výši, která vypovídá poměru nevyčerpané úspory na dani, a to v tom zdaňovacím období, nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém došlo k porušení podmínek pro použití úspory na dani nebo k ukončení činnosti,

Veřejně prospěšný poplatník, kterému nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob, není povinen sdělit správci daně tuto skutečnost.

Zdroj: Finanční správa

Osvobození daru u veřejnoprospěšného poplatníka

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

§ 19b - Osvobození bezúplatných příjmů

(2) Od daně z příjmů právnických osob se osvobozuje bezúplatný příjem
a) obmyšleného z majetku, který
1. byl do svěřenského fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti nebo
2. zvýšil majetek svěřenského fondu pořízením pro případ smrti,
b) poplatníka, který je
1. veřejně prospěšným poplatníkem se sídlem na území České republiky, pokud je nebo bude využit pro účely vymezené v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 nebo jeho kapitálové dovybavení,

 

ZPĚT