Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

18.6.2024

1 EUR EUR 24,765
1 PLN EUR 5,693
1 USD EUR 23,115

02.05.2014 - Nezapomeňte na změnu smluv

Nový občanský zákoník mění podobu společenských smluv. Kdo tak neučiní, vystavuje se postihům, v nejhorším případě dokonce riziku zrušení firmy.

Všechny obchodní společnosti, které vznikly před rokem 2014, musí nejpozději do konce června 2014 provést revizi svých společenských smluv. Vyžaduje to totiž nový občanský zákoník. Zákon přímo říká, že společnost nemusí měnit nic, jen musí zajistit, aby její stanovy byly plně v souladu s novou legislativou. Zdánlivě jednoduchý administrativní úkon znamená pro majitele firem nechat dokumenty zkontrolovat, případně provést potřebné změny právníkem. Následně je předložit k notáři a zajistit si uložení pozměněných dokumentů u rejstříkového soudu. Změnu je nutné stihnout do konce června letošního roku.

Úprava stanov dle nového Zákona o korporacích

Zákon č. 90/2012 Sb., § 777 stanoví: 

(1) Ujednání společenských smluv, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními tohoto zákona, se zrušují dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
(2) Obchodní korporace přizpůsobí do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona listiny podle odstavce 1 úpravě tohoto zákona a doručí je do sbírky listin. Neučiní-li tak, rejstříkový soud je k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci.
(3) Ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně se uzpůsobí tomuto zákonu do 6 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti, jinak platí, že je výkon funkce bezplatný.
(4) Má se za to, že obsahem společenských smluv obchodních korporací, které vznikly před účinností tohoto zákona, jsou i dosavadní ustanovení obchodního zákoníku, která upravovala práva a povinnosti společníků, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními tohotozákona nebo se od nich společníci neodchýlili ve společenské smlouvě.
(5) Obchodní korporace uvedené v odstavci 4 se mohou nejpozději do 2 let ode dne účinnosti tohoto zákona změnou svých společenských smluv podřídit tomuto zákonu jako celku. Údaj o tom zapíše obchodní korporace do obchodního rejstříku. Změna společenské smlouvy nabývá v tomto případě účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.

 

 

 

ZPĚT