Naše projekty
Agenas team Agenas cup Velká cena Mohelnice
Účetni služby

26.5.2024

1 EUR EUR 24,730
1 PLN EUR 5,812
1 USD EUR 22,807

30.12.2012 - Daňový doklad plátce DPH a jeho náležitosti

Daňové doklady plátce DPH musí mít náležitosti podle § 26-35 Zákona o DPH. Nejčastěji používáme zjednodušený a běžný daňový doklad:

Zjednodušený daňový doklad je daňový doklad pro platbu do 10 tisíc Kč.

Do konce roku 2012 je jen pro platby v hotovosti, od 01.01.2013 je pro jakékoliv úhrady, tedy i bezhotovostní. Od roku 2013 je možné jej použít i pro splátkový kalendář, platební kalendář, souhrnný daňový doklad a doklad o použití. Není možné jej vystavit pro prodej tabákových výrobků (do konce roku 2012 ani pro zboží, které je předmětem spotřební daně z lihu).
Od 01.01.2013 vystavujeme zjednodušený daňový doklad na základě vlastního rozhodnutí (do konce roku 2012 na žádost odběratele). Obsahuje:

* naše jméno a příjmení (či firmu), sídlo či místo podnikání (prodávající)
* naše DIČ
* evidenční číslo dokladu
* rozsah a předmět plnění (název zboží, služby, údaj o množství zboží, rozsahu služby)
* datum vystavení
* datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud není shodné s datem vystavení
* cenu celkem včetně DPH
* údaj, zda pro zdanitelné plnění platí základní nebo snížená sazba DPH nebo jde o plnění osvobozené od DPH (viz § 46-47 zákona o DPH)

Od 01.01.2012 je možné prokázat chybějící náležitosti daňového dokladu včetně DIČ i jiným způsobem. Od 01.01.2013 není možné činit na vydaném daňovém dokladu žádné následné úpravy či doplnění.

Běžný daňový doklad musí mít navíc oproti zjednodušenému daňovému dokladu

* jméno a příjmení (firmu), sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění (kupující). Pokud je to plátce, tak také jeho DIČ
* vyčíslený základ DPH
* základní nebo sníženou sazbu DPH (nebo sdělení, že plnění je osvobozené od DPH, a odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH)
* výši DPH zaokrouhlenou na koruny nebo na haléře
* jednotkovou cenu bez DPH
* případnou slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně

Za správnost a úplnost běžného daňového dokladu a výpočet DPH odpovídá ten, kdo jej vydává. Od 01.01.2012 je možné prokázat chybějící náležitosti daňového dokladu včetně DIČ i jiným způsobem. Od 01.01.2013 není možné činit na vydaném daňovém dokladu žádné následné úpravy či doplnění.

Daňový doklad zaslaný emailem

Způsob předání daňového dokladu mezi odběratelem a dodavatelem zákon neřeší. V praxi se faktury zasílají jako příloha e-mailu (hlavně v pdf nebo Excelu), přitom doklad nemusí obsahovat elektronický podpis.
Doklad nemusí být opatřen vlastnoručním podpisem dodavatele ani jeho razítkem (tyto údaje v současné praxi nemusí obsahovat ani papírové doklady). Příjemce doklad vytiskne a podepíše, čímž odsouhlasí, že ke zdanitelnému plnění došlo v rozsahu uvedeném na dokladu.

Daňový doklad v elektronické podobě

Daňový doklad v elektronické podobě řeší § 26 Zákona o DPH. Zde je třeba souhlas odběratele.

Opravný daňový doklad

Na opravném daňovém dokladu uvádíme souhrnné rozdíly oproti dokladu, který jsme již vydali a obsahoval chyby. Nemusíme přitom uvádět odkazy na veškeré tyto původní doklady.

Neplátci DPH

Pokud nejsme plátci DPH, naše doklady nemusí mít náležitosti jako účetní nebo daňové doklady.

Účetní doklady

Pokud vedeme podvojné účetnictví, naše doklady musí mít náležitosti jako účetní doklady dle § 11 zákona o účetnictví.

Blednutí dokladů

Některé pokladní doklady i faktury časem blednou. Protože mají vydržet pro kontrolu archivované deset let, je dobré je okopírovat a založit s originálem.

ZPĚT