ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÉ


1

Úvod

Pravidla závodu Javornický Off Road ( dále jen Pravidla ) jsou povinná a závazná pro všechny účastníky závodu včetně pořadatelů a jejich personálu (obsluha občerstvení atd.) a diváků. Během závodu se musí všichni účastníci závodu včetně diváků řídit pokyny pořadatelů a komisařů a to v celém areálu závodiště, a to i vně trialových sekcí a prostorů pro soutěže. Pravidla musí být vyvěšena v areálu závodiště.


2

Účastník

Právo zúčastnit se mají všichni řidiči, kteří jsou držiteli platného řidičského průkazu pro dané vozidlo. Posádka se skládá z řidiče a maximálně dvou spolujezdců. Oba spolujezdci musí být uvedeni na registračním listu. V průběhu závodu nelze zaregistrovanou posádku měnit za nezaregistrované osoby. Každý účastník závodu může být registrován pouze v jedné posádce. Minimální věk spolujezdce je 14 let.

 
3
Zodpovědnost a vzdání se ručení

Každý řidič a spolujezdec svým podpisem na registračním listě zároveň prohlásí, že se osobně neodvolatelně vzdává nároků na náhradu škody na majetku i zdraví vzniklých v souvislosti se závodem vůči pořadatelům a jejich personálu, stejně jako vůči úřadům a osobám, které dali k dispozici cesty a pozemky pro konání závodu v dané lokalitě. Současně tímto prohlásí, že celý závod absolvuje dobrovolně, ze své vlastní vůle a na svoje vlastní riziko. Mladiství spolujezdci potřebují na registračním listě podpis zákonného zástupce.

 
4
Reklama

Pořadatel závodu si rezervuje na každém vozidle bezplatně plochu pro reklamní účely závodu. Při nedodržení pravidel reklamy neodpovídá vozidlo pravidlům závodu a může být vyloučeno.

 

 
ČÁST DRUHÁ
ORGANIZACE A PRŮBĚH ZÁVODU

 
VŠEOBECNĚ

 
5
Organizace závodu

Za jednotlivý závod je považován jednodenní nebo vícedenní závod v jednotlivých trialových sekcích a různých soutěžích (dále jen sekce). Každý závod (u vícedenních závodů toto ustanovení platí pro každý den závodu) musí být pro vlastní konání zahájen (otevřeno závodiště pro konání závodu) a na závěr ukončen (uzavřeno závodiště) hlavním komisařem závodu. Vjezd do areálu závodiště včetně všech sekcí, je před zahájením a po ukončení závodu zakázán. Soutěžící posádky jsou rozděleny do jednotlivých skupin podle vozidel(viz Část čtvrtá – skupiny vozidel). Pokud dojde k rozdělení některé skupiny na podskupiny (bod 58), tyto podskupiny pak vždy pojedou současně dvě soutěžní sekce, ve kterých se vystřídají. Korektnost hodnocení posádek bude zaručena tak, že stejnou sekci budou hodnotit stejní komisaři pro obě podskupiny soutěžních posádek. Pořadí absolvování sekcí pro jednotlivé skupiny soutěžících určuje hlavní komisař. Závod v jednotlivých sekcích řídí výhradně komisař.

 
6
Účast v závodu a pravidla jízdy

Závodu se mohou zúčastnit pouze řádně zaregistrovaní soutěžící, jejichž vozidlo bylo schváleno jako způsobilé pro konání závodu a odevzdali řádně vyplněný a podepsaný registrační list účastníka závodu. V průběhu vlastního závodu tvoří posádku pouze řidič a jeden spolujezdec. V průběhu jednotlivých soutěžních jízd nelze posádku měnit či střídat. Přítomnost další osoby nebo zvířete ve vozidle je zakázána. Cizí pomoc v průběhu závodu není povolena. V průběhu soutěžních jízd je zakázáno u vozidel otevírat nebo jezdit s otevřenými dveřmi.

 
7
Dvojitý start

Na jednom vozidle mohou závod absolvovat i dvě posádky ( dvojitý start ). V tomto případě musí být každá posádka samostatně zaregistrována a posádky musí při registraci nahlásit, že se jedná o dvojitý start. Označení vozidla startovním číslem musí odpovídat posádce, která je v daném okamžiku v závodě. V průběhu závodu je zakázána záměna soutěžících mezi posádkami, které si zaregistrují dvojitý start.

 
8
Zákaz alkoholu

Po dobu konání závodu platí pro řidiče, spolujezdce a komisaře přísný zákaz požívání alkoholických nápojů. Vedení závodu je oprávněno nařídit v průběhu závodu dechovou zkoušku.   

 
9
Technická přejímka vozidel

Před každým závodem, dle časového harmonogramu závodu, probíhá registrace a technická přejímka všech vozidel a je prováděna technickým komisařem nebo komisařem, pověřeným technickými přejímkami vozidel. Reklama pořadatele závodu musí být umístěna během přejímky, včetně startovního čísla. Vozidla, která se nedostaví k technickým přejímkám do jejich ukončení dle časového harmonogramu, nebudou schválena jako způsobilá a nemohou se závodu zúčastnit. Vozidla musí splňovat požadavky technických podmínek těchto pravidel. 

 
10
Technická přejímka v průběhu závodu

Před jízdou v kterékoliv sekci nebo soutěži může být z každé skupiny soutěžících určeno náhodně jedno nebo více vozidel k opětovné technické přejímce. Taktéž v průběhu závodu má právo komisař nebo vedení závodu posoudit technický stav vozidla. Pokud technický stav vozidla v průběhu závodu nebo poškození vozidla v důsledku havárie nebo z jiných důvodů je natolik vážný, že vozidlo není způsobilé pokračovat v závodu, bude takové vozidlo dočasně vyloučeno nebo vyloučeno ze závodu.

 
11
Zahájení závodu a otevření závodiště

Před zahájením závodu (otevřením závodiště) se uskuteční rozprava účastníků závodu, které se zúčastní všichni soutěžící, včetně všech komisařů a pomocného traťového personálu. Na rozpravě budou všichni účastníci informování o organizaci a průběhu vlastního závodu. V průběhu rozpravy mohou být pro daný závod některá ustanovení pravidel  doplněna nebo pozměněna. Dále budou všichni účastníci informováni o pravidlech jednotlivých soutěží a způsobu jejich hodnocení. Po ukončení rozpravy bude závod zahájen (otevření závodiště).

 
12
Diskvalifikace

V průběhu jízdy bude vozidlo diskvalifikováno při porušení pravidel o průběhu závodu. Při diskvalifikaci v sekci je jízda v dané sekci pro vozidlo ukončena. Hodnocení vozidla při diskvalifikaci v sekci bude provedeno v souladu s body 52 a 53. Diskvalifikace vozidla  platí pro danou sekci a vozidlo v další sekci může pokračovat v závodě.

 
13
Dočasné vyloučení ze závodu

V průběhu závodu je komisař oprávněn dočasně vyloučit vozidlo ze závodu ( např. pro technickou závadu na vozidle apod.) Vozidlo může být dočasně vyloučeno i na vlastní žádost posádky. Vozidlo se může opětovně vrátit do závodu po odstranění důvodu, pro který bylo ze závodu dočasně vyloučeno. Vozidlo pokračuje v té sekci, která bude pro danou skupinu soutěžících otevřena po návratu vozidla do závodu.

 
14
Vyloučení ze závodu

Za opakované porušení pravidel nebo za hrubé porušení pravidel je komisař oprávněn posádku vyloučit ze závodu. Za hrubé porušení pravidel je považováno zejména ohrožování diváků bezohlednou, riskantní a rychlou jízdou v areálu závodiště, nerespektování pokynů pro přesun vozidel v areálu závodiště mezi jednotlivými sekcemi a depem, jízdou v areálu závodiště mimo vyhrazené komunikační prostory, vjezd do areálu závodiště v době uzavření závodiště, požití alkoholických nápojů v průběhu závodu, opakované porušení technických předpisů pro vozidla, nerespektování pokynů komisařů či pořadatelů. V případě vyloučení ze závodu nebude posádce vráceno startovné a vozidlo nebude pro daný závod klasifikováno.

 
15
Pořadí posádek v závodu

Před zahájením soutěžní jízdy v první sekci provede komisař losování pořadí jednotlivých posádek pro daný závod. Toto vylosované pořadí pak bude v dalších sekcích měněno tak, že ta posádka, která si pro první sekci vylosovala první pořadí, nastupuje do druhé sekce jako poslední. Posádka která startovala v sekci druhá v následující sekci startuje jako první atd. Mezi zdvojenými starty musí být, pokud to startovní pole umožní, minimálně jedna další posádka.

 
16
Kontrola sekce před jízdou

Před zahájením jízdy v sekci je komisař oprávněn upravit vytyčení trasy. Zodpovídá za ohraničení vytýčené sekce (mlíko), včetně pomocného bezpečnostního ohraničení ( druhé mlíko) v kritických místech pro bezpečnost diváků a soutěžících kolem vytýčené sekce.

 
17
Prohlídka tratí

Před zahájením jízdy umožní komisař posádkám prohlídku trialové sekce nebo prostoru pro soutěž (dále je sekce). Do sekce mohou vstoupit pouze členové posádek dané skupiny, které jsou řádně zaregistrováni. Po ukončení prohlídky sekce  komisař sekci otevře pro soutěžní jízdu.

 
18
Odmítnutí startu

Pokud po prohlídce sekce všechny posádky jednomyslně odmítnou start, má právo komisař tuto sekci anulovat. Posádky neobdrží za tuto sekci žádný trestný bod. Komisař má však právo sekci upravit, a opětovně umožnit prohlídku sekce a sekci otevřít.


19
Zastavení jízdy

V průběhu soutěžní jízdy má právo zastavit jízdu pouze komisař ( např. z důvodu nedostatečné bezpečnosti závodu pro diváky a posádky apod.). V případě, že by provedené bezpečnostní opatření změnilo regulérnost hodnocení pro posádky, které již jízdu absolvovaly, bude jízda anulována. Opět bude umožněna posádkám prohlídka sekce dle bodu 17 a jízda opětovně zahájena. Povětrnostní podmínky a jejich změna v průběhu jízdy nejsou důvodem pro přerušení závodu.

 
20
Pravomoc komisaře

Komisař je oprávněn korigovat rozhodnutí, vyjasňovat všechny sporné otázky, diskvalifikovat  soutěžícího v jízdě, dočasně vyloučit ze závodu nebo při hrubém porušení pravidel vyloučit ze závodu. Komisař má právo uzavřít trialovou sekci v případě, že není zajištěn její řádný a bezpečný průběh. V tomto případě je sekce anulována a posádkám nejsou připsány žádné trestné body i kdyby již některé posádky sekci absolvovaly a trestné body jim byly přiděleny.

 
21
Příprava posádky ke startu

Každá posádka má povinnost připravit své vozidlo ke startu. Vozidlo je připraveno ke startu pokud po otevření trialové sekce nebo zahájení soutěže komisařem a následně po opuštění soutěžního prostoru předcházejícím vozidlem je přistaveno ke startovnímu brankovému poli a na pokyn komisaře zahájit jízdu. K vlastnímu startu jízdy musí vozidlo stát svým obrysem přímo na linii mezi brankovými tyčemi startovacího brankového pole. Pokud není vozidlo připraveno ke startu, bude toto hodnoceno jako odepření startu. Do startovacího brankového pole není povolen rozjezd vozidla. Po zahájení soutěžní jízdy před vjezdem do startovacího brankového pole není povolena úmyslná změna směru jízdy vozidla.V průběhu jízdy vozidla v trialové sekci musí být startovní brankové pole volné pro možnost manévrování vozidla ze vnitř sekce. V případě poruchy vozidla před startem, je v pravomoci komisaře povolit se souhlasem nadpoloviční většiny posádek, že může posádka startovat jako poslední, pokud stihne vozidlo připravit ke startu do uzavření sekce pokud komisař nestanoví jinak.

 
22
Protesty

Technické protesty musí být podány nejpozději do uzavření poslední sekce dané soutěžní skupiny. Protesty proti hodnocení musí být podány do 15 minut po ukončení každého závodního dne (uzavření závodiště).

 
23
Řešení protestů

Protesty musí být podány písemně včetně příslušného poplatku 500 Kč. Na protest má právo pouze řádně zaregistrovaná soutěžní posádka. Rozhodnutí o protestu budou sdělena pokud možno písemně nejpozději do vyhlášení výsledků závodu pro danou soutěžní skupinu. Proti rozhodnutí protestu není možné žádné odvolání.

 

TRIALY

 
24
Posádka ve vozidle

V průběhu soutěžních jízd v trialových sekcích musí oba členové posádky sedět v sedačkách a být připoutání. Vyklánět se z vozidla je možné bez odepnutí pásů a při sezení v sedačce. Je zakázáno v průběhu jízdy opustit sedačku i vozidlo (např. dotyk nohou země apod.).

 
25
Pohyb osob v sekcích v průběhu jízdy

Do již otevřené sekce a v průběhu soutěžní jízdy v sekci nesmí do sekce vstoupit nikdo z členů soutěžících posádek, nikdo z diváků ani nikdo jiný. Vstup do sekce je povolen pouze komisaři, jeho asistentům a pomocnému traťovému personálu. V případě porušení zákazu vstupu do sekce je komisař povinen jízdu v sekci přerušit a závod zastavit na dobu nezbytně nutnou k odstranění důvodu přerušení závodu. Členové posádek mohou do otevřené sekce vstoupit pouze na výzvu komisaře, aby pomohli při vyprošťování vozidel.

 
26
Soutěžní sekce a branková pole

Každou soutěžní sekci (pokud na rozpravě není stanoveno jinak) tvoří startovní (vjezdové)  brankové pole, jednotlivá branková pole uvnitř sekce, cílové ( výjezdové) brankové pole a ohraničení soutěžní sekce (mlíko). Ohraničení sekce jednoznačně určuje hranici sekce. Každé brankové pole je tvořeno dvěma brankovými tyčemi.Všechna branková pole jsou směrově označena, to znamená, že je jednoznačně určen směr průjezdu brankového pole. Brankové pole musí být projeto tak, aby barevné značení bylo vždy vlevo ve směru jízdy vozidla, přičemž je jedno jestli vozidlo  jede vpřed či vzad. Pořadí průjezdu brankových polí nemusí být pro jízdu určeno. Pokud však jsou branková pole označena čísly, musí být projetá v daném pořadí. Branková pole mohou být taktéž barevně rozlišena pro jednotlivé skupiny soutěžících (viz bod 27). Celé území uvnitř ohraničené sekce může být využito k jízdě. Při jízdě v sekci není dovolen dotek vozidla s ohraničením sekce (páska, tyč ohraničení) ani překročení hranice sekce obrysem vozidla a to pod i nad páskou ohraničení. Komisař, asistenti komisaře, pomocný traťový personál ani nikdo jiný včetně diváků nesmí podávat informace o vedení trasy uvnitř sekce. Průjezd trialovými sekcemi může být limitován časem.

 
27
Barevné rozlišení brankových tyčí

a)  O1 – barva modrá  

b)  O2 – barva bílá

c)  O3 – barva červená

d)  Pro všechny skupiny pak jednotná barva černá

 
28
Směr jízdy

Směr jízdy vozidla je dán pohybem vozidla bez ohledu na jeho pozici, tzn. jestli jede vpřed nebo vzad a měla by být plynulá, bez zastavování, pokud nejde o změnu směru. V průběhu jízdy v sekci může posádka změnit směr jízdy vozidla mezi dvěma brankovými poli pouze šestkrát. 

 
29
Startovní brankové pole

Startovní (vjezdové) brankové pole slouží pouze pro vjezd do soutěžní sekce. Pokud vozidlo při startu jízdy do startovního brankového pole pouze vjede (směrem dovnitř sekce), změní směr jízdy a brankové pole opustí, je pro danou sekci diskvalifikováno. Totéž platí, pokud vozidlo při nájezdu do sekce startovní brankové pole neprojede. Najetí do startovního brankového pole vozidlem ze vnitř sekce směrem jízdy ven ze sekce a následnou změnou směru jízdy opětovné vrácení do sekce je povoleno ( startovní brankové pole nesmí být opuštěno vozidlem směrem ven ze sekce). Vjezd do sekce může proběhnout jak jízdou vpřed tak vzad.

 
30
Cílové brankové pole

Cílové (výjezdové) brankové pole slouží pouze k výjezdu ze soutěžní sekce. Soutěžní vozidlo má jízdu v sekci ukončenou, pokud projede cílové brankové pole. Pokud vozidlo při výjezdu ze sekce cílovou branku neprojede, je pro tuto sekci diskvalifikováno. Najetí do cílového brankového pole vozidlem ze vnitř sekce a změnou směru opětovné vrácení do sekce je povoleno. Pokud by při tomto manévru vozidlo cílové brankové pole opustilo směrem jízdy ven ze sekce, jízda v sekci je tím pro vozidlo ukončena. Výjezd ze sekce může proběhnout jak jízdou vpřed tak vzad.

 
31
Projeté brankové pole

Brankové pole je hodnoceno za projeté, pokud vozidlo najede do brankového pole (mezi obě brankové tyče brankového pole) tak, že dostane osu první nápravy ve směru jízdy za spojnici brankových tyčí brankového pole aniž by došlo k přejetí některé brankové tyče kolem první nápravy ve směru jízdy a  celý obrys vozidla opustí brankové pole. Všechna kola alespoň na jedné straně vozidla musí projet linii brankového pole (spojnici brankových tyčí) uvnitř brankového pole (mezi brankovými  tyčemi).  Brankové pole je považováno za projeté, pokud je projeto směrem jízdy daným postavením brankového pole ( vi­z bod 26 ).

 
32
Opětovné projetí brankového pole

Opětovné projetí brankového pole, bez ohledu na směr jízdy vozidla, bude penalizováno trestnými body. Pokud vozidlo do brankového pole najede, avšak brankové pole nezdolá, může brankové pole pro další pokus znovu opustit, vyjma startovního brankového pole (viz bod 29 ).

 
33
Samovolné spadnutí brankové tyče

Pokud v průběhu jízdy dojde k samovolnému spadnutí brankové tyče po průjezdu vozidla (sesuvem zeminy, kamení otřesem atd.), vozidlo pokračuje dál v jízdě a komisař zajistí postavení brankové tyče zpět na původní místo. Toto brankové pole (branková tyč) je pro další průběh jízdy tohoto vozidla platné. Samovolné spadnutí brankové tyče není hodnoceno trestnými body.

 
34
Zlomení brankové tyče

Pokud dojde v průběhu jízdy ke zlomení brankové tyče nebo k jejímu přejetí, je tato branková tyč pro další průběh jízdy pro dané vozidlo neplatná. Taktéž toto brankové pole je pro další průběh jízdy daného vozidla neplatné. Pokud si vozidlo tímto způsobem brankové pole zruší aniž by ho projelo, je hodnoceno toto brankové pole jako neprojeté.

 
35
Dokončení jízdy v sekci

Jízda v sekci je dokončena projetím cílového brankového pole, diskvalifikací či vyloučením. Po dokončení jízdy v sekci musí být vozidlo odstaveno na předem určeném stanovišti v blízkosti sekce a řádně zajištěno proti samovolnému pohybu. Posádce není dovoleno se vzdálit se s vozidlem ze stanoviště v okolí sekce. Při nutném odjezdu posádky, je povinností posádky vyžádat si souhlas komisaře a oznámit, kde se vozidlo bude nacházet. Jedná se o dočasné vyloučení ze závodu.

 
36
Kontrola sekce před startem dalšího vozidla

Před startem jízdy dalšího vozidla do sekce musí být pod dohledem komisaře překontrolováno postavení sekce a v případě jejího poškození průjezdem předchozího vozidla, musí být sekce uvedena do původního stavu. Taktéž po uzavření sekce musí být sekce uvedena do původního stavu.

 

SOUTĚŽE

 
37
Časovka s brannými prvky

V časovce je považováno za projeté brankové pole, pokud vozidlo brankové pole projede celým svým obrysem. Všechna branková pole jsou směrově označena. Je stanoveno pořadí průjezdu brankových polí. Dotyk s brankovou tyčí není nijak hodnocen. Pokud však dojde k přejetí či zlomení brankové tyče (jedno kterou částí vozidla) je toto brankové pole považováno jako neprojeté. Pro plnění vložených branných prvků, jsou pro zastavení vozidla pro plnění úkolu posádkou, určeny stavěcí brankové pole, před kterým musí vozidlo zastavit tak, že obrys vozidla nesmí překročit pomyslnou spojnici brankových tyčí stavěcího brankového pole a to jak  uvnitř  tak i vně stavěcího brankového pole.

 
38
Pomalé couvání

V průběhu jízdy musí být vozidlo neustále v pohybu. Soutěž je pro posádku ukončena průjezdem cílové brankového pole, změnou směru jízdy, přerušení pohybu vozidla, zastavením nebo opuštěním vozidla.

 
39
Sprint

Oba členové posádky musí při startu sedět v sedačkách a být připoutáni. Po dobu jízdy musí být všechny dveře zavřené. Ve stavěcím brankovém poli musí vozidlo zastavit tak, aby se spojnice brankových tyčí stavěcího brankového pole nacházela mezi osami přední a zadní nápravy vozidla. Pokud vozidlo svým obrysem protne spojnici brankových tyčí, nelze již po zastavení měnit polohu vozidla. Vozidlo musí ve stavěcím brankovém poli zastavit a vypnout motor. Až potom může člen posádky, určený k běhu, odepnout pásy a opustit vozidlo.

 

 
ČÁST TŘETÍ
HODNOCENÍ

 
40
Vítěz závodu

Vítězem závodu je posádka, která docílí nejvíce bodů z umístění v jednotlivých soutěžích. Při shodnosti bodů bude pořadí určeno podle součtu trestných bodů ze všech klasických trialových sekcí (kromě sekcí v bažinách). Pokud by toto nerozhodlo o pořadí, bude určeno podle dosaženého času v časovce (jízda s brannými prvky). Pokud by ani toto nevedlo k určení pořadí, obsadí posádky se shodným počtem bodů shodné pořadí.

 
41
Bodování umístění v jednotlivých soutěžích

                                                                1.místo                                  30   bodů

                                                                2.místo                                  27   bodů

                                                                3.místo                                  25   bodů

                                                                4.místo                                  23   bodů

                                                                5.místo                                  21   bodů

                                                                6.místo                                  20   bodů

                                                                7.místo                                  19   bodů a tak dále.

                                                                           
42
Shodné pořadí

Pokud dojde ke shodnému pořadí v trialových sekcích nebo soutěžích, budou posádky obodovány průměrným počtem bodů za počet míst (dle bodu 41) podle počtu posádek ve shodném pořadí .

 
43
Nedodržení technických předpisů

150 trestných bodů při nedodržení technických předpisů – jednorázově ( bod 9 )

 

HODNOCENÍ TRIALOVÝCH SEKCÍ

 
44
Bezchybné projetí

0 trestných bodů - bezchybné projetí brankového pole správným směrem, bezchybné projetí sekce
( body 29, 30, 31 a 35 ).


45
Stání

1 trestný bod - zdržení delší než 15 sekund do max. 3 minut nezávisle na konečné změně směru jízdy ( bod 28 ).


46
Změna směru jízdy

3 trestné body  - změna směru jízdy jízdou, přejetím nebo smykem přes 30 cm. Platí i pro samovolné pojíždění vozidla ( bod 28 ).


47
Dotyk brankové tyče

8 trestných bodů  - dotyk s jednou brankovou tyčí. Branková tyč bude i v tom případě vyhodnocena jako 1x dotknutá, pokud nedojde ke změně směru jízdy i když se vozidlo dotkne tyče vícekrát.


48
Přejetí a zlomení brankové tyče

20 trestných bodů – přejetí a zlomení  brankové tyče. Za zlomenou brankovou tyč je považováno i prasknutí brankové tyče v suku a taktéž pokud branková tyč praskne v místě, kde je branková tyč v zemi. Za přejetou brankovou tyč je považováno pokud bude tyč přejeta kolem na zemi. Za přejetou brankovou tyč je považováno i pomyslné přejetí brankové tyče, když se branková tyč dostane pod obrys vozidla, není přejeta kolem ale vozidlo přes brankovou tyč přejede částí svého obrysu ( body 33 a 34 )

 
49
Špatné projetí brankového pole

60 trestných bodů

a) každé brankové pole projeté špatným směrem ( nelze hodnotit jako projeté brankové pole) (body 31 a 32 )

b) každé další projetí již projetého brankové pole ( bod 32 )
c) každé projeté brankové pole patřící jiné skupině ( bod 26 )

 
50
Neprojeté brankové pole

80 trestných bodů

a) každé neprojeté brankové pole v sekci ( bod 31 )
b) nerespektování pokynů komisaře či asistenta komisaře – jednorázově ( bod 1 )
c) nedbalost při zabezpečení vozidla, nedodržení pravidel, ohrožení diváků a účastníků závodu ( body 1, 35 a 72 )
d) za svévolné opuštění stanoviště vozidel v blízkosti sekce po ukončení jízdy v sekci ( bod 35)


51
Diskvalifikace

80 trestných bodů při diskvalifikaci v sekci

a) za nepřipravenost vozidla na startu ( bod 21 )
b) za stání delší než 3 min ( bod 28 )
c) za nedodržení čas. limitu ( bod 26 )
d) za neoznačené vozidlo správným startovním číslem ( body 7 a 9 )
e) při odepření,odmítnutí startu posádkou ( bod 21 )

f) při dobrovolném vzdání jízdy posádkou (potvrzení komisařem) ( body 13 a 35 )
g)  za nedodržení limitu pro změnu směru jízdy mezi dvěmi brankovými poli ( limit je šest změn směru jízdy.) ( bod 28 )

h) za rozepnutí a odepnutí pásů (platí i při volném bezpečnostním pásu kdy bezpečnostní pás sklouzne z ramene soutěžícího) (bod 64 )
i)  za dotyk pásky ohraničující závodní sekci (platí i při dotyku tyče držící ohraničující pásku) (bod 26 )
j)  za opuštění sekce startovním brankovým polem ( bod 29 )

k)  za překročení ohraničení sekce obrysem vozidla (myšleno překročení obrysem vozidla pomyslnou kolmici k ohraničení sekce páskou) ( bod 26 )
l) za navádění při jízdě od osob mimo sekci (i diváky) ( body 6 a 26 )
m) za úmyslný dotyk brankové tyče posádkou z vnitřního prostoru kabiny

n) za záměnu člena posádky za nezaregistrovanou osobu ( body 2 a 7 ).

o) při neprojetí startovního (vjezdového) brankového pole ( bod 29 )

p) při neprojetí cílového ( výjezdového) brankového pole ( body 30 a 35 )

r) při nedodržení pravidel závodu ( body 1 a 12 ) kromě nedodržení technických předpisů pravidel

s) při nedodržení technických předpisů pravidel (body 9, 12 a 60) 

 
52
Obecné hodnocení při diskvalifikaci v sekci

Při diskvalifikaci v sekci bude k dosaženému počtu trestných bodů připočteno 80 trestných bodů za každé neprojeté brankové pole, které posádce zbývalo ještě k projetí v okamžiku diskvalifikace (včetně cílového brankového pole) a 80 trestných bodů za diskvalifikaci v sekci, pokud není dále stanoveno jinak.

 
53
Specifické hodnocení při diskvalifikaci v sekci

Pokud bude posádka diskvalifikována z důvodu uvedených pod bodem 51 odst. a), d), e), h), l), m), n), o), r) a s) obdrží maximální počet trestných bodu za sekci, tzn. 80 trestných bodů za každé brankové pole ( včetně startovního a cílového brankového pole) a 80 trestných bodů za diskvalifikaci v sekci. K obdrženému počtu trestných bodů v průběhu jízdy v sekci do okamžiku diskvalifikace se nepřihlíží. Obdobným způsobem budou hodnoceny sekce, kterých se posádka nezúčastní z důvodu dočasného vyloučení ze závodu.


54
Rovnost trestných bodů

Dosažený čas bude pouze pomocný údaj pro případ rovnosti trestných bodů, za předpokladu rovnosti projetých brankových polí. Pokud bude stejné bodové hodnocení a rozdílný počet projetých brankových polí, lepší umístění platí pro vyšší počet projetých brankových polí. Pokud by ani toto nevedlo k určení pořadí, obsadí posádky se shodným počtem trestných bodů shodné pořadí.

 


HODNOCENÍ OSTATNÍCH SOUTĚŽÍ

.
55
Hodnocení časovky s brannými prvky

a) čas je přepočítáván na trestné body: 1 sekunda = 1 trestný bod

b) hod oštěpem – za každé nezasažení cíle 30 trestných bodů ( 2 x 1 pokus)

c) střelba – za každé nezasažení cíle 10 trestných bodů ( 2 x 6 pokusů)

d) 80 trestných bodů - neprojetí brankového pole ( bod 37 ).

e) 60 trestných bodů -  projetí brankového pole opačným směrem, opětovné projetí brankového pole ( bod 37 ).

f) 80 trestných bodů - nezastavení vozidla před stavěcím brankovým polem ( bod 37 ).

Pokud posádka jízdu nedokončí, obdrží k dosaženým trestným bodů plný počet trestných bodů za neprojetá branková pole (včetně cílového brankového pole) a nesplněné úkoly včetně trestných bodů za nezastavení ve stavěcí brance a 80 trestných bodů diskvalifikace za nedokončení jízdy. Vítězem se stává ten, kdo získá nejméně trestných bodů. Při rovnosti trestných bodů rozhoduje dosažený čas. Pokud by ani toto nevedlo k určení pořadí, rozhodne počet úspěšných zásahů ve střelbě. Pokud by ani toto nevedlo k určení pořadí, obsadí posádky se shodným počtem trestných bodů shodné pořadí.

 
56
Hodnocení pomalého couvání

a) 1.000 bodů - projeté brankové pole

b) čas je přepočítáván na body: 1 sekunda = 1 bod

Vítězem se stává ten, kdo získá nejvíce bodů. Při rovnosti bodů obsadí posádky se shodným počtem trestných bodů shodné pořadí.

 
57
Hodnocení sprintu

a) 5 trestných bodů – chybný start běžce z vozidla po zastavení ve stavěcím brankovým poli ( bod 39 )

b) 5 trestných bodů – špatné zastavení ve stavěcí brance, dotyk stavěcího brankového pole ( bod 39 )

c) 10 trestných bodů -  přejetí, zlomení jedné brankové tyče stavěcího brankového pole, pokud bude branková tyč přejeta jedním kolem (platí i prasknutí v suku)

d) 15 trestných bodů - projetí stavěcího brankového pole (opuštění spojnice tyčí stavěcího brankového pole obrysem vozidla - bod 39 )

d) 2 trestné body u vozidel bez předních dveří – penalizace za typ vozidla

e) čas je přepočítáván na body: 1 sekunda = 1 trestný bod

Vítězem se stává ten, kdo získá nejméně trestných bodů. Při rovnosti trestných bodů rozhoduje dosažený čas. Pokud by ani toto nevedlo k určení pořadí, obsadí posádky se shodným počtem trestných bodů shodné pořadí.

 

 
ČÁST ČTVRTÁ
SKUPINY SOUTĚŽÍCÍCH


58
Obsazování skupin

Pokud by při obsazování skupin bylo registrováno ve skupině méně jak čtyři posádky, může být skupina spojena s nejbližší skupinou. Pokud by při obsazování skupin bylo registrováno ve skupině více jak deset posádek, může být tato skupina rozdělena na dvě podskupiny. V těchto případech musí být účastníci těchto skupin o této skutečnosti uvědomění.

 
59
Skupiny vozidel

a) O1 - vozidla kategorie O, S, M (rozdělení dle přílohy č.1) rozvor do 2299 mm

b) O2 - vozidla kategorie O, S, M (rozdělení dle přílohy č.1) rozvor od 2300 do 2549 mm

c) O3 - vozidla kategorie O, S, M (rozdělení dle přílohy č.1) rozvor nad 2550 mm

 

 
ČÁST PÁTÁ
VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PŘEDPISY


60
Vozidla

Závod je určen pro vozidla s pohonem obou náprav do hmotnosti 3.500 kg. Závodu se mohou zúčastnit pouze vozidla skupin „O“, „S“ a „M“ a musí splňovat požadavky dle technických podmínek těchto pravidel (viz příloha č.1).

 
61

Pneumatiky

Jsou zakázány  pneumatiky traktorového vzoru (šípové) včetně jejich úprav, pneumatiky vybavené hroty, pneumatiky pro autokros ( RALLYE, MAXI CROS apod.) včetně jejich úprav, řetězy a pneumatiky s dalšími speciálními úpravami.

 
62
Úpravy vozidel

V průběhu závodu je zakázáno provádět technické úpravy vozidel včetně výměny pneumatik či otáčení směrových pneumatik v návaznosti na trať či soutěž.

 

 
ČÁST ŠESTÁ
BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

 
63
Ochranná přilba

Členům posádek ve vozidle (řidič a spolujezdec) je doporučeno mít při jízdě, zejména v trialových sekcích, na hlavě řádně připevněnou ochrannou přilbu.

 
64
Bezpečnostní pásy

Oba členové posádky ve vozidle musí být při jízdě v sekci připoutáni. Vedení pásů musí zabránit sesouvání ramenních pásů shora dolů.

 
65
Vyprošťování vozidel

Ustanovení předchozích článků  63 a 64 platí i pro členy posádek při vyprošťování vozidel a to jak vozidel vyprošťovaných, tak vozidel která vyprošťují.

 
66
Ochranná síť

Ochranná síť, která zabrání vypadnutí části těla (ruka ) z vozidla při jeho převrácení je naléhavě doporučována zejména u vozidel bez celokovové kabiny vozidla. Pro spolujezdce je doporučeno stabilní držadlo, které je pohodlně dosažitelné v připoutaném stavu.

 
67
Dveře a jejich zajištění

Při jízdě v sekci musí být zajištění dveří v neuzamčené poloze. Otevírání dveří na obou stranách musí být funkční z venku i zevnitř. Je zakázáno odstraňovat dveře, pokud je jimi vozidlo vybaveno z výroby.


68
Vyprošťovací a tažné zařízení

Všechna vozidla musí být vybavena jedním vyprošťovacím nebo tažným zařízením na přední a zadní straně, jeho velikost a pevnost musí být taková, aby s ním bylo možno vozidlo vyprostit. Doporučuje se, pro náročné trialové sekce, aby každé vozidlo mělo připevněný vyprošťovací pás nebo lano, připravené k použití vně vozidla. Pevnost v tahu musí prokazatelně odpovídat vlastní hmotnosti vozidla a vyprošťování v terénu.

 
69
Palivová nádrž

Palivová nádrž bude chráněna proti vnějšímu poškození.


70
Provozní brzdy

Provozní brzdy musí být schopny uvést vozidlo do klidu a musí současně působit na všechna kola.

 
71

Ochranný rám

Pro vozidla, bez celokovové kabiny, je doporučený ochranný rám proti následkům převrácení.


72
Pohyb vozidel po závodišti

Při pohybu vozidel v areálu závodiště nesmí řidič vozidla ohrozit osoby pohybující se v areálu závodiště a musí dbát pokynů komisařů a pořadatelů. Pro jízdu v areálu závodiště, pro přesuny mezi jednotlivými sekcemi jsou v areálu závodiště vyhrazeny komunikační prostory. Mimo tyto prostory je zakázáno se s vozidly pohybovat. Je výslovně zakázána přeprava osob na soutěžním voze.

 

ČÁST SEDMÁ
POŽADAVKY NA OCHRANU PŘÍRODY

 
73
Zajištění úniku ropných látek

V době stání vozidla bude každé vozidlo  zabezpečeno tak, aby nedošlo k úniku ropných látek do půdy. Veškerý znečištěný materiál od ropných produktů ukládat do připravených nádob v depu. Zákaz znečišťování vodních toků.


74
Zabezpečení palivové nádrže

Palivová nádrž musí být zajištěna tak, aby ve všech extrémních polohách /převrácení/ nemohly žádné pohonné hmoty uniknout. Stejné podmínky platí pro akumulátorové baterie. Pokud bude zjištěna v průběhu závodu tato závada, bude vozidlo do doby odstranění závady dočasně vyloučeno ze závodu. Při zjištění opakované závady bude vozidlo vyloučeno z daného závodu.

 

 
PŘÍLOHA č.1
k pravidlům závodu Javornický Off Road
TECHNICKÉ PODMÍKY PRO VOZIDLA OFF ROAD
( v souladu s pravidly MČR Off Road Trial 2006)

 

 

 

O

S

M

PM

P

 

Jednotlivé skupiny vozidel 

ORIGINAL

STANDART

MODIFED

PRO MODIFED

PROTOTYP

 

Techické podmínky

originální

sériové

vylepšené

vylepšené

prototypy

 

 

vozy

vozy

sériové vozy

"modifed"

 

 

Pneu sériové orig. Rozměrů +-5 %

povinné

 

 

 

 

 

Pneu max. průměr 900, šířka 300 mm

Ne

povinné

povinné

 

 

 

Hloubka profilu max 18 mm

povinné

povinné

povinné

 

 

 

Pneu max. průměr 100 cm

Ne

ne

ne

povinné

 

 

Pneu max. průměr 125 cm

ne

ne

ne

ne

povinné

 

Ráfky max. 18"

ne

povinné

povinné

 

 

 

Brzdy originál

povinné

povinné

libovolné

libovolné

libovolné

 

Ruční brzda originál, funkční

povinné

povinné

 

 

 

 

Ruční brzda funkční

ne

ne

povinné

povinné

povinné

 

Brzdy na 1 kolo, 1 osu

ne

ne

ne

libovolné

libovolné

 

Uzávěrky originál

povinné

libovolné

libovolné

libovolné

libovolné

 

Tlumiče

originál

sériové

libovolné

libovolné

libovolné

 

Uchycení tlumičů originál

povinné

povinné

 

 

 

 

Pružiny

originál

sériové

sériové

seriové

libovolné

 

Karoserie

originál

originál

sériové

seriové

libovolné

 

Nárazníky

originál

sériové

libovolné

libovolné

libovolné

 

Motor + převodovka originál

povinné

povinné

 

 

 

 

Čelní sklo originál

povinné

povinné

 

 

 

 

Bodylift tuhý, max. 50 mm

ne

povinné

 

 

 

 

Ochranný oblouk, rám

doporučené

doporučené

doporučené

povinné

povinné

 

Rám vozu orig.rozměry bez úprav

povinné

povinné

libovolné

libovolné

libovolné

 

Opěrky hlavy

povinné

povinné

povinné

povinné

povinné

 

Sedačky

sériové

sériové

sériové

skořepiny

skořepiny

 

4bodové pásy (minim.)

ne

ne

ne

povinné

povinné

 

3bodové pásy (minim.)

povinné

povinné

povinné

ne

ne

 

Motoristická přilba

povinné

povinné

povinné

povinné

povinné

 

Motoristická kombinéza

doporučené

doporučené

doporučené

doporučené

doporučené

 

Tažná oka a háky

povinné

povinné

povinné

povinné

povinné

 

Přerušovač el.obvodu

doporučené

doporučené

doporučené

povinné

povinné

 

Palivová nádrž

originál

libovolné

libovolné

libovolné

libovolné

 

Baterie (orig. Uchycení)

originál

originál

libovolné

ne

ne

 

Chladič v motorovém prostoru

originál

libovolné

libovolné

ne

ne

 

Přepážka mezi posádkou a motorem

ne

ne

ne

povinné

povinné

 

Řízení všech 4 kol

ne

ne

ne

ne

libovolné

 

Hasící přístroj (min, 1kg náplň)

povinné

povinné

povinné

povinné

povinné

 

Kurta na vyproštění (cca 5 m)

doporučené

doporučené

doporučené

doporučené

doporučené